PROGRAMUL BANI DE LICEU

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA BURSEI “BANI DE LICEU” 2021-2022

PORTALUL BANI DE LICEU

1. * CERERE TIP, va fi completată de elev cu autorizarea reprezentantului legal.

( *Cererea se găseşte la profesorul diriginte)

Cererea va fi însoţită de următoarele documente

(CARE VOR FI PUSE ÎNTR-UN DOSAR de carton ÎN ORDINEA ENUMERATĂ MAI JOS) :

2. COPIE CERTIFICAT NASTERE SAU CARTE DE IDENTITATE AL ELEVULUI – cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte si actele în original. Diriginţii care primeasc dosarele, vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece menţiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât si solicitantul.

3. COPII ALE CARTII DE IDENTITATE A PARINTILOR/ REPREZENTANT LEGALcu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte si actele în original. Diriginţii care primeasc dosarele, vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece menţiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât si solicitantul (aceasta operatiune fiind obligatorie inainte de primirea dosarului).

4. COPIE CERTIFICAT NASTERE SAU CARTE DE IDENTITATE ALE CELORLALTI MEMBRI AI FAMILIEI – cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte si actele în original. Diriginţii care primeasc dosarele, vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece menţiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât si solicitantul.

ART. 3

(1) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, cu exceptia: alocatiei de stat, alocatiei suplimentare pentru familiile cu multi copii, burselor de studii si burselor sociale, precum si a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor.

(2) În sensul prezentei hotărâri, termenul familie desemnează sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necăsătoriti, care locuiesc si gospodăresc împreună.

(3) Este asimilată termenului familie si situatia persoanei necăsătorite care locuieste împreună cu copiii aflati în întretinerea sa.

(4) În sensul definitiei prevăzute la alin. (3) se asimilează termenului familie bărbatul si femeia necăsătoriti, cu copiii lor si ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc si gospodăresc împreună.

5. ADEVERINTE DE ELEVI SAU STUDENŢI PENTRU FRAŢI/SURORI

6. Acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmas al eroilor revoluţiei, bolnav de TBC si se află în evidenţa dispensarului scolar, că suferă de: diabet, o boală malignă, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronsic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, că este infestat cu virusul HIV sau este bolnav de SIDA, că suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor. Certificarea bolii se face de către medicul abilitat să avizeze acordarea burselor, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002*) privind organizarea si funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, numai după efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza starea materială a familiei; ( cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte si actele în original.

Diriginţii care primeasc dosarele, vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece menţiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât si solicitantul )

7. Acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei;

– ADEVERINTA VENIT BRUT LUNAR / MEMBRU FAMILIE REALIZAT IN ULTIMILE 3 LUNI ANTERIOARE DEPUNERII DOSARULUI (IUNIE. IULIE, AUGUST ) MAXIM 500 RON/MEMBRU DE FAMILIE.

CUPOANELE DE PENSIE pentru ULTIMILE 3 LUNI ANTERIOARE DEPUNERII DOSARULUI (IUNIE, IULIE, AUGUST ) MAXIM 500 RON/MEMBRU DE FAMILIE.

CUPON DE LA SOMAJ dacă părinţii sunt şomeri.

DECLARAŢIE NOTAR, IN ORIGINAL, PENTRU MEMBRII FAMILIEI CU VENIT ZERO

NU se iau în considerare următoarele venituri:

– alocaţia de stat

– alocaţia complementară

– bursele de studiu si bursele sociale

– alocaţia de susţinere

8. Declaratie notariala pentru toti membrii majori care nu au realizat venituri in ultimile 3 luni (declaratia se da in fata notarului si se va specifica de asemenea ca NU AU FOSTPLECATI DIN TARA IN SCOPUL OBTINERII DE VENITURI, ca nu detin utilaje agricole, ca nu au conturi in banci, ca nu au alte proprietati in afara celei de domiciliu, ca nu au cumparat sau vandut autoturisme, terenuri sau alte bunuri in ultimul an, ca nu detin pasaport);

9. ADEVERINTA PRIMARIE PENTRU TOTI MEMBRI FAMILIEI, CA DETIN sau NU PAMANT. Cei care detin pamant , pe adeverinta sa se precizeze care este venitul annual aferent suprefetei agricole.

10. ADEVERINŢA DE LA CIRCUMSCRIPŢIA FINANCIARĂ privind veniturile obţinute din alte activităţi (terenuri agricole, închirieri de locuinţe) – certificat fiscal pentru fiecare părinte si frati, în parte.

11. Hotărârea de divort şi de pensie alimentara – dacă este cazul (copie si original);

12. Certificat de deces– ( părinte) unde este cazul (copie si original);

13. ANCHETA SOCIALĂ conform L 416/2001, efectuată de autorităţile locale pentru verificarea veridicităţii declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei, în cazul elevilor care solicită sprijin financiar; Ancheta sociala trebuie depusă, conform calendarului în perioada 26 septembrie – 15 octombrie 2020

14. Adeverinţă eliberată de către unitatea şcolară din care să rezulte MEDIA GENERALĂ si NUMĂRUL DE ABSENŢE NEMOTIVATE din anul școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”.

DOSARELE SE PREDAU DIRIGINTELUI ŞI SE VA FACE OBLIGATORIU IN PREZENTA UNUI PARINTE !

TERMEN DE DEPUNERE 15 septembrie – 25 SEPTEMBRIE 2021

 

Notă :

Fiecare diriginte face parte din comisia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”.

Pe dosar se scrie:

 • Clasa ……………………
 • Elev : nume şi prenume
 • Tata : nume şi prenume
 •  Mama: nume şi prenume
 •  Fraţi aflaţi în întreţinere ………….
 •  Media generală a elevului (pentru anul şcolar anterior)…………..
 •  Nr. de absenţe nemotivate (pentru anul şcolar anterior)…………..

Dirigintele are ca sarcină în cadrul comisiei:

 • de a primi dosarele;
 • de a confrunta actele în original cu copiile (iar pe acestea din urmă vor trece menţiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât si solicitantul- aceasta operatiune fiind obligatorie inainte de primirea dosarului);
 • de a verifica dacă sunt toate documentele necesare cf. ORDIN Nr. 4839 din 1 octombrie 2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu” cu modificările şi completarile în vigoare;
 • de a depune dosarele la secretarul şcolii, pentru înregistrare.

Pe parcursul întregului an şcolar, de a monitoriza în evidenţele stabilite de comisie absenţele nemotivate şi sancţiunile elevilor beneficiari ai programului pentru a putea aplica prevederile metodologiei de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului

De asemenea, ai putea dori...