Istoric

     Înființată la 6 iulie 1971 prin ordinul 4560 al Ministerului Învățământului, colegiul nostru și-a adaptat continuu oferta educațională la cerințele pieței forței de muncă, propunând noi specializări, accentuând caracterul formativ de educație printr-o temeinică pregătire teoretică și practică a tinerilor care ne trec pragul și încercând mereu formarea acestora, atât prin metode tradiționale consacrate, cât și prin metode noi, adecvate învățământului actual, cu deschidere spre viitor. Permanenta racordare la exigențele și cerințele pieței și seriozitatea cu care este abordat procesul instructiv-educativ la nivelul colegiului sunt posibile datorită unei valide și complexe baze materiale, dar mai ales corpului profesoral format din specialiști competenți, dascăli care s-au aplecat cu răbdare și dăruire asupra formării fiecărui copil, desfășurând activitatea educațională într-un parteneriat elev-profesor.

      Ca instituție furnizoare de educație, ca școală aflată în plină ascensiune, avem dorința de a ne ridica la standardele învățământului european, pentru a le oferi elevilor noștri o pregătire pe măsura așteptărilor sociale și academice.

           Liceul Tehnologic Nr.1 Balș – trecut

      În anii ce s-au scurs de la înființare – 6 iulie 1971- actualul Liceul Tehnologic Nr.1 Balș a cunoscut o evoluție atât ca structură profesională, cât și ca baza materială, științifică și didactică.

      Școala noastră a fost întemeiată ca instituție de învățământ în 1971, fiind concepută inițial ca Școală Profesională subordonată Fabricii de Osii și Boghiuri Balș, cu profilurile: 3 clase de lăcătuși mecanici(42 elevi), 3 clase de strungari (72 elevi), 2 clase sudori (42 elevi), funcționând în 4 săli de clasă în localul Liceului Teoretic Balș; de atunci și până în momentul actual, titulatura școlii a cunoscut mai multe forme, în funcție de schimbările sociale la care instituția a trebuit să se adapteze.

      La 15 septembrie 1973 s-a înființat Liceul Industrial nr. 1, cu  cursuri de zi și seral, iar în anul 1974 s-a în folosință Complexul Școlii Fabricii de Osii și Boghiuri din Str. N. Bălcescu nr. 213, compus din școală cu 17 săli de clasă, cabinete și laboratoare, o sală un grup de ateliere pentru instruire practică, o cantină cu sală de mese unde puteau servi masa 900 de elevi și 2 internate cu 304 locuri fiecare.

      Pentru instruirea practică a elevilor s-au amenajat în cadrul Fabricii de Osii și Boghiuri Balș ateliere corespunzătoare. În anul 1991 Liceul Industrial nr. 1 și-a schimbat titulatura în Grupul Școlar Industrial Construcții de Mașini Balș. Începând cu 27 august 2018, unitatea de învățământ se numește Liceul Tehnologic Nr.1 Balș, fiind cea mai mare unitate școlară din zonă.

      An de an, numărul elevilor și al cadrelor didactice a crescut. De la 314 elevi în anul școlar 1971/1972, s-a ajuns la numărul de numărul de 719 în anul școlar 1972/1973,atingând un număr de elevi de 2703 în anul 1989/1990, 2143 în 1991/1992, iar în prezent avem  50 de clase cu un număr de 1165 elevi.

      Echipele manageriale care s-au aflat de-a lungul timpului la conducerea școlii au diversificat oferta de școlarizare cu ceea ce se căuta la momentul respectiv pe piața forței de muncă.

            Liceul Tehnologic Nr.1 Balș – prezent

      Aflat în plină dezvoltare și ascensiune, onorându-și tradiția în pregătirea generală și profesională, Liceul Tehnologic Nr.1 Balș oferă elevilor oportunități diverse și eficiente de educație, șanse egale de a ocupa locuri de muncă, printr-un învățământ de înaltă calitate în domeniile:

Profil tehnic:

–    Tehnician automatizări

–    Tehnician electronist

–    Tehnician mecatronist

–    Tehnician mecanic întreținere și reparații

–    Tehnician în transporturi

–    Tehnician în prelucrări la cald

–    Tehnician instalator pentru construcții

–    Tehnician designer vestimentar

Profil servicii:

–    Tehnician în activități economice

            Elevii școlii beneficiază de cabinete, laboratoare, ateliere școală, sală de sport, bibliotecă, funcționale pentru toate disciplinele cuprinse în planul de învățământ.

            Baza materială

    Liceul Tehnologic Nr.1 Balș se constituie într-o organizație educațională complexă și modernă care dispune de o bază materială diversă, având în dotare:

  •     Laboratoare:

– 1 laboratoare informatică

– 1 laborator chimie

– 1 laborator fizică

– 1 laborator biologie

– 1 laborator electronică și automatizări, electrotehnică, electromecanică

– 1 laborator mecatronică

– 1 laborator textile-pielărie

– 1 laborator aplicații CAD

  • Cabinete școlare de :

– limba franceză,

– limba engleză,

– limba română,

– geografie,

– istorie,

– matematică

  • Ateliere școlare:

–    Atelier de sudură

–    Atelier lăcătușerie

–    Atelier electrotehnică

–    Atelier strungărie

–    Atelier instalații tehnico-sanitare și gaze

–    Atelier croitorie

  • 1 teren de sport
  • 1 sală de sport
  • 2 biblioteci
  • 1 cabinet medical

      Începând cu anul școlar 2011/2012 Liceul Tehnologic Nr.1 Balș a fost interesat în mod direct de implicarea în programe și parteneriate internaționale, urmărind prin acest lucru crearea de noi șanse și oportunități pentru beneficiarii direcți ai procesului de învățământ – elevii. Astfel în anul școlar 2011/2012, Colegiul Tehnic Balș a fost partenerul direct al unui centru de formare profesională din Utena, Lituania, în cadrul unui Proiect de Mobilitate Leonardo da Vinci ,  LLP – LdV/IVT/2011/LT/0521.Utena regional centre of vocational education , partenerul din Lituania, a trimis într-un stagiu de formare profesională, specializarea mecanici auto, un număr de 10 elevi, care timp de 3 săptămâni și-au desfășurat pregătirea practică în atelierele școală ale colegiului nostru. A fost un prilej și o oportunitate pentru elevii noștri de a interacționa cu elevi din altă țară, de a cunoaște alte obiceiuri și a schimba informații atât despre viața socio-economică și culturală din Lituania, dar și despre nivelul şi pregătirea profesională a elevilor dintr-o ţară diferită de a noastră.

      La 4 februarie 2012, echipa de proiecte și programe internaționale a colegiului nostru a depus în cadrul Programului de Învățare pe Tot Parcursul Vieții ,  la Agenția Națională pentru Proiecte Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, un Proiect de mobilitate Leonardo da Vinci, Tehnicieni electroniști la nivel european. Proiectul de mobilitate a fost aprobat și finanțat din fonduri europene nerambursabile, astfel încât în aprilie 2013 un grup de 14 elevi, însoțiți de 2 profesori, au desfășurat un stagiu de pregătire practică, timp de 3 săptămâni, într-un liceu similar din Turcia, localitatea Kartepe, Kartepe Vocational Secondary School. Prin realizarea acestui proiect și implicit a acestui stagiu de pregătire practică,  s-au urmărit consolidarea, dezvoltarea şi perfecţionarea competențelor din domeniul electronicii, nivelul 1 de pregătire. Obiectivele proiectului au vizat formarea şi dezvoltarea competenţelor cheie de tranziţie de la şcoală la locul de muncă şi lucrul în echipă, formarea abilităţilor și deprinderilor practice specifice domeniului electronică – automatizări, îmbunătăţirea competenţelor de comunicare într-o limbă străină, formarea unei atitudini pozitive faţă de munca în echipă și îmbunătăţirea competenţelor comportamentale, formarea unei mentalităţi deschise inovaţiei. Programul de lucru zilnic al elevilor a fost de 6 ore, iar în  timpul liber elevii au beneficiat de un program cultural prin vizite la obiectivele cultural – istorice ale regiunii din care face parte liceul partener în proiect.

      În urma derulării acestui proiect, pe lângă dezvoltarea competențelor profesionale într-un cadru european, participanții au dobândit Certificatul de Mobilitate Europass, care le facilitează accesul pe piața forței de muncă europeană, certificatul de participare la stagiu la stagiu și certificatul de absolvire a unui curs de 10 ore de limba turcă asigurat de liceul din Kartepe.

      Beneficiarii au obţinut competenţe pe care le vor folosi în exerciţiile practice din ţară, au învăţat lucruri noi care i-au impulsionat să studieze mai departe, iar rezultatele concrete ale proiectului, certificatele de participare, certificatele de limba şi Certificatul de Mobilitate Europass, constituie un atu pentru beneficiari fie că se orientează mai departe spre meserie, fie că îşi vor continua studiile la facultate.

      Impactul proiectului este amplu deoarece nu numai că s-au asimilat cunoştinţe şi s-au dobândit abilităţi care au contribuit la o bună formare profesională a participanţilor, dar a contribuit şi la crearea unui mod de lucru, a unei noi optici cu privire la pregătirea profesională şi culturală a participanţilor.

      Ceea ce contează cel mai mult este experiența unică, la aceasta vârstă, oferită acestor elevi. Nu doar că au văzut un alt mod de a se lucra, ci au luat contact direct cu un alt stil de viață. Vorbim despre disciplină, profesionalism, plăcerea de a lucra în domeniul acesta de pregătire, seriozitate, capacitate de adaptare şi comunicare. Cred că este obligaţia profesorilor de a arăta elevilor că se poate şi altfel, că în Europa în care trăim, oamenii, elevii învață şi se comportă altfel, reuşind în ceea ce și-au propus. După o astfel de experiență, elevii sunt mult mai încrezători, dar în același timp mai maturi, întregul stagiu fiind și o lecție de viață.

          Liceul Tehnologic Nr.1 Balș – viitor

      Pentru viitor Liceul Tehnologic Nr.1 Balş urmăreşte:

– Formarea abilităţilor şi competenţelor necesare rezolvării problemelor aplicative în domeniul ştiinţific

– Realizarea unor parteneriate, şcoală-instituţii locale, în vederea sprijinirii inserţiei pe piaţa muncii

– Formarea de tutori responsabili cu instruirea în timpul stagiilor de practică

– Atingerea unor performanţe superioare la concursurile şi olimpiadele din domeniu

– Continuarea de proiecte internaţionale care să asigure elevilor desfăşurarea stagiilor de practică în instituţii similare europene, contribuind astfel la lărgirea orizontului profesional şi la o mai bună inserţie pe piaţa muncii a tinerilor absolvenţi.