EURO 200

Programul EURO 200 de achiziționare a unui calculator

2021 – 2022

    Elevii cu venituri lunare sub 150 lei pe membru de familie pot beneficia de ajutor financiar pentru achiziționarea unui calculator. Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 euro pentru un calculator.

Părinții sau ocrotitorii legali ai elevilor care au dreptul de a beneficia de acest ajutor vor prezenta, la secretariatul liceului, următoarele documente doveditoare în vederea obţinerii sprijinului financiar în cadrul Programului EURO 200 de achiziționare a unui calculator:

 • Dosar cu șină;
 • cerere tip(se ridica de la secretariatul liceului sau de aici).
 • copie a certificatului de naștere sau actul de identitate al elevului.
 • declarație pe propria răspundere (se ridica de la secretariatul liceului).
 • adeverințe de VENIT BRUT in luna martie , in original (pentru părinți sau ocrotitori legali). Daca nu sunt angajați vor prezenta o declarație in acest sens întocmită la notarul public
 • Adeverințe de elev/student pentru ceilalți frați sau surori in care sa se menționeze daca primesc sau nu primesc bursa si cuantumul acesteia pe luna martie .
 • Copie după Hotărârea de divorț, dacă este cazul
 • Copie după actul de plasament sau tutelă sau curatelă – dacă este cazul;
 • Acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei:
 • Declarație pe propria răspundere, prin Notariat, că nu au nici un venit
 • Cupon de pensie;
 • Cupon de șomaj;
 • Cupon de pensie de urmaș (pentru orfani);
 • Cupon de pensie alimentară, pentru copiii cu părinţi divorţaţi sau declaraţie pe propria răspundere, prin Notariat, a părintelui că nu primeşte pensie alimentară;
 • Adeverinţă de la Primăria din localitatea de domiciliu din care să rezulte dacă familia realizează alte venituri (agricole sau din privatizare);
 • Adeverinţă de la Direcţia Finanţelor Publice;
 • Ancheta socială de la Primăria din localitatea de domiciliu;

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în luna precedenta depunerii cererii, cu excepția: alocației de stat, alocației suplimentare pentru familiile cu multi copii, burselor de studii si burselor sociale.

Solicitanții ajutorului financiar pentru achizitioarea unui calculator sunt: unul dintre părinții elevului sau ocrotitorul legal.

Termenul de depunere a dosarului, la secretariat

Calendarul_EURO 200_2022 Ordin _EURO 200_2022    

PORTALUL DEDICAT PROGRAMULUI EURO200:

 http://www.euro200.edu.ro/

De asemenea, ai putea dori...